Натурално стопанство

Натуралното стопанство или натурално производство е противоположност на паричното стопанство. В натуралното стопанство всеки човек трябва всички свои потребности и желания сам да задоволява, доколкото няма правителство, което да организира чрез закони кръговрат. Междинна форма между натурално и парично стопанство, представлява разменната търговия – бартер.

При натуралното производство разделението на труда се осъществява чрез кооперации или чрез директна размяна на стоки. Но не посредством всеобщо приети парични знаци.

Още от древността хората са разбирали, че парите са причината за класовото неравенство. Ксенофонт, Платон, Аристотел са били привърженици на натуралното стопанство, с цел да се избегнат натрупването на несметни богатства за една тънка прослойка и мизерия за всички останали.

При робовладелския строй, пардон античния свят и при феодализма натуралното стопанство остава преобладаващо, независимо от развитието на стоково-паричните отношения.

Ленин след Октомврийската Революция опитва да отмени парите като платежно средство. Този негов експеримент довежда до хиперинфлация и глад.